[اسم]

rescuer

/ˈreskjuːər/
قابل شمارش
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 امدادگر نجاتگر

  • 1.Rescuers began to free the trapped miners.
    1. امدادگران شروع به نجات معدنچیان گیرافتاده کردند.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان