[فعل]

to reschedule

/ˌriːˈskedʒuːl/
فعل گذرا
[گذشته: rescheduled] [گذشته: rescheduled] [گذشته کامل: rescheduled]
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 تاریخ (چیزی) را تغییر دادن دوباره برنامه‌ریزی کردن، وقت دیگری تعیین کردن

  • 1.I'm going to have to reschedule our meeting for next week.
    1. مجبورم تاریخ ملاقاتمان را به هفته آینده تغییر دهم.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان