[اسم]

research and development

/riˈsɜrʧ ænd dɪˈvɛləpmənt/
غیرقابل شمارش

1 تحقیق و توسعه

مترادف و متضاد R & D
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان