[فعل]

مشتمل بودن

( م-ش-ت-م-ل- -ب-و-د-ن )
1 to consist to contain , to include

to consist /kənˈsɪst/ /kənˈsɪst/


to contain /kənˈteɪn/ /kənˈteɪn/


to include /ɪnˈkluːd/ /ɪnˈkluːd/

دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان