[اسم]

مشغولیات

( م-ش-غ-و-ل-ی-ا-ت )
1 pastime hobby , amusement

pastime /ˈpæˌstaɪm/ /ˈpɑːstaɪm/


hobby /ˈhɑb.i/ /ˈhɒbi/


amusement /əmˈjuzmənt/ /əˈmjuːzmənt/

دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان