[اسم]

معلم

( م-ع-ل-م )
1 teacher instructor , tutor

teacher /ˈtiːtʃər/ /ˈtiːʧə/


instructor /ɪnˈstrʌk.tər/ /ɪnˈstrʌktə/


tutor /ˈtutər/ /ˈtjuːtə/

دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان