[اسم]

ملغمه

( م-ل-غ-م-ه )
1 amalgam
2 mixture mix

mixture /ˈmɪks.tʃər/ /ˈmɪksʧə/


mix /mɪks/ /mɪks/

دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان