[فعل]

منم منم کردن

( م-ن-م- -م-ن-م- -ک-ر-د-ن )
1 to boast to brag , to crow

to boast /boʊst/ /bəʊst/


to brag /bræg/ /bræg/


to crow /kroʊ/ /krəʊ/

دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان