[صفت]

مواج

( م-و-ا-ج )
1 wavy rough , stormy , undulating

wavy /ˈweɪvi/ /ˈweɪvi/


rough /rʌf/ /rʌf/


stormy /ˈstɔːrmi/ /ˈstɔːmi/


دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان