[فعل]

موافق بودن

( م-و-ا-ف-ق- -ب-و-د-ن )
1 to agree to consent , to concur

to agree /əˈgriː/ /əˈɡriː/


to consent /kənˈsɛnt/ /kənˈsɛnt/


to concur /kənˈkɜːr/ /kənˈkɜː/

دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان