[فعل]

مویه کردن

( م-و-ی-ه- -ک-ر-د-ن )
1 to weep to wail , to lament

to weep /wiːp/ /wiːp/


to wail /weɪl/ /weɪl/


to lament /ləˈment/ /ləˈment/

دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان