[صفت]

ناامن

( ن-ا-ا-م-ن )
1 unsafe hazardous , perilous , dangerous

unsafe /ʌnˈseɪf/ /ʌnˈseɪf/


hazardous /ˈhæzərdəs/ /ˈhæzədəs/


perilous /ˈpɛrələs/ /ˈperələs/


dangerous /ˈdeɪn.dʒə.rəs/ /ˈdeɪndʒərəs/

دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان