[صفت]

dangerous

/ˈdeɪn.dʒə.rəs/
قابل مقایسه
[حالت تفضیلی: more dangerous] [حالت عالی: most dangerous]

1 خطرناک

مترادف و متضاد hazardous menacing perilous risky treacherous harmless safe
 • 1. dangerous chemicals
  1 . مواد شیمیایی خطرناک
 • 2. It's dangerous to take more than the recommended dose of medication.
  2 . خوردن مقداری بیشتر از حد توصیه شده از دارو خطرناک است.
 • 3. The men are armed and dangerous.
  3 . مردان مسلح و خطرناک هستند.
highly/very dangerous
بسیار/به شدت خطرناک
 • It was a highly dangerous situation.
  آن یک وضعیت بسیار خطرناک بود.
dangerous for something/somebody
خطرناک برای چیزی/کسی
 • The crumbling sidewalks are dangerous for old people.
  پیاده‌روهای دست‌اندازدار برای افراد مسن خطرناک است.
dangerous to something/somebody
خطرناک برای چیزی/کسی
 • The virus is probably not dangerous to humans.
  ویروس احتمالا برای انسان‌ها خطرناک نیست.
[عبارات مرتبط]
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان