[صفت]

مخاطره‌آمیز

( م-خ-ا-ط-ر-ه-‌-آ-م-ی-ز )
1 risky perilous , hazardous , dangerous

risky /ˈrɪs.ki/ /ˈrɪski/


perilous /ˈpɛrələs/ /ˈperələs/


hazardous /ˈhæzərdəs/ /ˈhæzədəs/


dangerous /ˈdeɪn.dʒə.rəs/ /ˈdeɪndʒərəs/

دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان