[اسم]

ندامتگاه

( ن-د-ا-م-ت-گ-ا-ه )
1 penitentiary house of correction , jail , prison

penitentiary /ˌpenɪˈtenʃəri/ /ˌpenɪˈtenʃəri/jail /dʒeɪl/ /ʤeɪl/


prison /ˈprɪzn/ /ˈprɪzn/

دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان