[اسم]

نشانگر

( ن-ش-ا-ن-گ-ر )
1 marker

marker /ˈmɑrkər/ /ˈmɑːkə/

[صفت]

نشانگر

( ن-ش-ا-ن-گ-ر )
1 indicative suggestive

indicative /ɪnˈdɪkətɪv/ /ɪnˈdɪkətɪv/


suggestive /səˈdʒɛstɪv/ /səˈdʒɛstɪv/

دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان