[فعل]

نگاشتن

( ن-گ-ا-ش-ت-ن )
1 to write to compose , to pen

to write /raɪt/ /raɪt/


to compose /kəmˈpoʊz/ /kəmˈpəʊz/


to pen /pen/ /pɛn/

دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان