[فعل]

نگهداشتن

( ن-گ-ه-د-ا-ش-ت-ن )
1 to keep to maintain , to hold

to keep /kiːp/ /kiːp/


to maintain /meɪnˈteɪn/ /meɪnˈteɪn/


to hold /hoʊld/ /həʊld/

دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان