[اسم]

هال

( ه-ا-ل )
1 hall entrance hall , hallway , entry

hall /hɔːl/ /hɔːl/


entrance hall /ˈentrəns hɔːl/ /ˈentrəns hɔːl/


hallway /ˈhɔːlweɪ/ /ˈhɔːlweɪ/


entry /ˈen.tri/ /ˈentri/

2 living room sitting room

living room /ˈlɪvɪŋ rʊm/ /ˈlɪvɪŋ ruːm/


دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان