[اسم]

living room

/ˈlɪv.ɪŋˌrʊm/
قابل شمارش

1 اتاق نشیمن هال

مترادف و متضاد lounge sitting room
  • 1. We all settled around the television set in the living room.
    1 . ما همه دور میز تلویزیون در اتاق نشیمن نشستیم.
  • 2. We had dinner in the living room and watched a movie on TV.
    2 . ما شام را در اتاق نشیمن خوردیم و یک فیلم از تلویزیون تماشا کردیم.
توضیحاتی در رابطه با living room
معادل فارسی اسم living room "اتاق نشیمن" است. این اسم به معنای اتاق اصلی خانه است که برای فعالیت های مشترکی از قبیل تماشای تلویزیون و پذیرایی و ... از آن استفاده می شود. مثال:
".We had dinner in the living room and watched a movie on TV" (ما شام را در اتاق نشیمن خوردیم و یک فیلم از تلویزیون تماشا کردیم.)
[عبارات مرتبط]
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان