[صفت]

livid

/ˈlɪvɪd/
قابل مقایسه
[حالت تفضیلی: more livid] [حالت عالی: most livid]

1 کبود

مترادف و متضاد furious pale

2 خشمگین غضبناک، عصبانی

مترادف و متضاد furious
  • 1.Dad will be livid if he finds out.
    1. بابا اگر بفهمد، عصبانی خواهد شد.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان