[فعل]

های‌های گریه کردن

( ه-ا-ی-‌-ه-ا-ی- -گ-ر-ی-ه- -ک-ر-د-ن )
1 to sob to weep , to wail

to sob /sɒb/ /sɒb/


to weep /wiːp/ /wiːp/


to wail /weɪl/ /weɪl/

دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان