[فعل]

هذیان گفتن

( ه-ذ-ی-ا-ن- -گ-ف-ت-ن )
1 to hallucinate to rave , to babble

to hallucinate /həˈluːsɪneɪt/ /həˈluːsɪneɪt/


to rave /reɪv/ /reɪv/


to babble /ˈbæbl/ /ˈbæbl/

دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان