[فعل]

to hallucinate

/həˈluːsɪneɪt/
فعل ناگذر
[گذشته: hallucinated] [گذشته: hallucinated] [گذشته کامل: hallucinated]
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 توهم زدن دچار هذیان و توهم شدن

معادل ها در دیکشنری فارسی: هذیان گفتن
  • 1.Mental disorders, drug use, and hypnosis can all cause people to hallucinate.
    1. اختلالات ذهنی، استعمال مواد مخدر و هیپنوتیزم می‌تواند منجر به توهم زدن افراد شود.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان