[اسم]

hallucination

قابل شمارش
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 توهم هذیان

معادل ها در دیکشنری فارسی: توهم هذیان وهم
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان