[اسم]

هستی

( ه-س-ت-ی )
1 existence life , world , being

existence /ɪgˈzɪs.təns/ /ɪgˈzɪstəns/


life /lɑɪf/ /laɪf/


world /wɜːld/ /wɜːld/


being /ˈbiɪŋ/ /ˈbiːɪŋ/

دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان