[صفت]

همه‌گیر

( ه-م-ه-‌-گ-ی-ر )
1 epidemic pervasive , contagious

epidemic /ˌɛpəˈdɛmɪk/ /ˌɛpɪˈdɛmɪk/


pervasive /pərˈveɪsɪv/ /pɜːˈveɪsɪv/


contagious /kənˈteɪʤəs/ /kənˈteɪdʒəs/

دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان