[فعل]

هواداری کردن

( ه-و-ا-د-ا-ر-ی- -ک-ر-د-ن )
1 to support to back , to stand up for , to advocate

to support /səˈpɔːrt/ /səˈpɔːt/


to back /bæk/ /bæk/


to stand up for /stænd ʌp fɔr/ /stænd ʌp fɔː/


to advocate /ˈædvəkeɪt/ /ˈædvəkeɪt/

دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان