[اسم]

هوس

( ه-و-س )
1 whim caprice , desire

caprice /kəˈpriːs/ /kəˈpriːs/


desire /dəˈzɑɪr/ /dɪˈzaɪə/

دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان