[اسم]

caprice

/kəˈpriːs/
قابل شمارش

1 هوس میل زودگذر

معادل ها در دیکشنری فارسی: هوس
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان