[صفت]

caprine

قابل مقایسه

1 بز مانند مربوط به بز

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان