[اسم]

هوشیاری

( ه-و-ش-ی-ا-ر-ی )
1 alertness vigilance , readiness

alertness /əˈlɜːrtnəs/ /əˈlɜːtnəs/readiness /ˈredinəs/ /ˈredinəs/

2 sobriety

sobriety /səˈbraɪəti/ /səʊˈbraɪəti/

دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان