[فعل]

واگذاشتن

( و-ا-گ-ذ-ا-ش-ت-ن )
1 to leave to assign

to leave /liːv/ /liːv/


to assign /əˈsaɪn/ /əˈsaɪn/

2 to transfer

to transfer /trænsˈfɜːr/ /ˈtrænsfə(ː)/

دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان