[اسم]

وخامت

( و-خ-ا-م-ت )
1 gravity seriousness , severity

gravity /ˈgrævəti/ /ˈɡrævəti/


seriousness /ˈsɪriəsnəs/ /ˈsɪəriəsnəs/


severity /sɪˈvɛrɪti/ /sɪˈverəti/

دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان