[اسم]

seriousness

/ˈsɪriəsnəs/
غیرقابل شمارش

1 جدیت بغرنج بودن

معادل ها در دیکشنری فارسی: جدیت وخامت
  • 1.The boy didn't understand the seriousness of his crime.
    1. پسر متوجه جدیت جرمی که مرتکب شده بود نبود.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان