[صفت]

serious

/ˈsɪriəs/
قابل مقایسه
[حالت تفضیلی: more serious] [حالت عالی: most serious]
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 جدی

معادل ها در دیکشنری فارسی: جدی حاد خطیر وخیم
مترادف و متضاد important significant funny silly
 • 1.Please don't laugh - I'm being serious.
  1. لطفاً نخندید؛ من جدی هستم [صحبت می‌کنم].
a serious illness/problem/offence ...
یک بیماری/مشکل/جرم و... جدی
 • 1. a serious illness
  1. یک بیماری جدی
 • 2. A shortage of space has become a serious problem in a lot of schools.
  2. کمبود فضا به مشکلی جدی در بسیاری از مدارس تبدیل شده‌است.
 • 3. He is a serious man.
  3. او یک مرد جدی است.
 • 4. There were no reports of serious injuries.
  4. گزارشاتی از صدمات جدی وجود نداشت.
serious about doing something
جدی درباره انجام چیزی
 • Is she serious about going to live abroad?
  آیا او درباره زندگی در خارج جدی است؟
serious about somebody/something
جدی درباره کسی/چیزی
 • He's really serious about Penny and wants to get engaged.
  او واقعاً درباره پنی جدی بود و می‌خواست نامزد شود.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان