[فعل]

to serialize

/ˈsɪˌriəˌlaɪz/
فعل گذرا
[گذشته: serialized] [گذشته: serialized] [گذشته کامل: serialized]

1 سریالی کردن دنباله‌دار کردن

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان