[صفت]

serialized

/ˈsɪˌriəˌlaɪzd/
غیرقابل مقایسه

1 سریالی‌شده دنباله‌دار شده، سریال‌شده

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان