[اسم]

gravity

/ˈgrævəti/
غیرقابل شمارش
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 اهمیت جدیت

معادل ها در دیکشنری فارسی: اهمیت وخامت
مترادف و متضاد importance seriousness
  • 1.I don't think you understand the gravity of the situation.
    1. من فکر نمی‌کنم شما متوجه جدیت این وضعیت باشید.

2 نیروی جاذبه (فیزیک)

معادل ها در دیکشنری فارسی: ثقل جاذبه نیروی جاذبه زمین گرانش
the earth gravity
نیروی جاذبه زمین

3 جدیت (رفتار)

مترادف و متضاد seriousness solemnity
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان