[اسم]

وساطت

( و-س-ا-ط-ت )
1 mediation intercession , intervention

mediation /ˌmiːdiˈeɪʃən/ /ˌmiːdiˈeɪʃən/


intercession /ˌɪntɚsˈɛʃən/ /ˌɪntəsˈɛʃən/


intervention /ˌɪntərˈvenʃn/ /ˌɪntəˈvenʃn/

دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان