[اسم]

پروانه

( پ-ر-و-ا-ن-ه )
1 butterfly

butterfly /ˈbʌtərflaɪ/ /ˈbʌtəflaɪ/

2 license permit

license /ˈlaɪ·sənts/ /ˈlaɪsns/


permit /pərˈmɪt/ /ˈpɜːmɪt/

دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان