[فعل]

پز دادن

( پ-ز- -د-ا-د-ن )
1 to brag to show off , to boast

to brag /bræg/ /bræg/


to show off /ʃoʊ ɔf/ /ʃəʊ ɒf/


to boast /boʊst/ /bəʊst/

دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان