[قید]

چنین

( چ-ن-ی-ن )
1 such so , thus

such /sʌtʃ/ /sʌtʃ/


so /soʊ/ /səʊ/


thus /ðʌs/ /ðʌs/

دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان