[قید]

thus

/ðʌs/
غیرقابل مقایسه

1 بنابراین به‌این‌خاطر

مترادف و متضاد hence therefore
  • 1.I spent the whole night out, thus I'm exhausted.
    1. من تمام شب را بیرون سپری کردم، بنابراین بسیار خسته هستم.

2 به‌این‌شکل به‌این‌صورت

formal
  • 1.Hold the wheel in both hands, thus.
    1. فرمان را با دو دست بگیر، به‌این‌صورت.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان