[قید]

چنان

( چ-ن-ا-ن )
1 such like , so , thus

such /sʌtʃ/ /sʌtʃ/


like /lɑɪk/ /laɪk/


so /soʊ/ /səʊ/


thus /ðʌs/ /ðʌs/

دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان