[اسم]

گر

( گ-ر )
1 fire flame

fire /fɑɪr/ /ˈfaɪə/


flame /fleɪm/ /fleɪm/

2 mange
[حرف ربط]

گر

( گ-ر )
1 if

if /ɪf/ /ɪf/

دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان