[فعل]

گزاردن

( گ-ز-ا-ر-د-ن )
1 to perform to carry out , to do

to perform /pərˈfɔːrm/ /pəˈfɔːm/


to carry out /ˈkæri aʊt/ /ˈkæri aʊt/


to do /du/ /duː/

دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان