[فعل]

to carry out

/ˈkæri aʊt/
فعل گذرا
[گذشته: carried out] [گذشته: carried out] [گذشته کامل: carried out]
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 انجام دادن اجرا کردن، عملی کردن

مترادف و متضاد conduct fulfil perform
to carry something out
چیزی را انجام دادن
  • Carry out your research without your teacher's help.
    تحقیقت را بدون کمک معلمت انجام بده.
to carry out a promise/a threat/a plan/an order
عملی کردن یک قول/یک تهدید/یک نقشه/یک سفارش
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان