[فعل]

اجرا کردن

( ا-ج-ر-ا- -ک-ر-د-ن )
1 to execute to carry out , to implement , to perform , to fulfill
انجام دادن، به انجام رساندن، ایفا کردن

to execute /ˈeksɪkjuːt/ /ˈeksɪkjuːt/


to carry out /ˈkæri aʊt/ /ˈkæri aʊt/


to implement /ˈɪmpləˌmɛnt/ /ˈɪmplɪmənt/


to perform /pərˈfɔːrm/ /pəˈfɔːm/


to fulfill /fʊlˈfɪl/ /fʊlˈfɪl/

2 to perform
ارائه دادن نمایش، کنسرت و ...

to perform /pərˈfɔːrm/ /pəˈfɔːm/

دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان