[صفت]

یکتا

( ی-ک-ت-ا )
1 unique lone , one

unique /juˈnik/ /juˈniːk/


lone /loʊn/ /ləʊn/


one /wʌn/ /wʌn/

دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان